VÄTE Rail AB

Kvalitetspolicy

VÄTE är ett företag verksamt inom områdena växling, depåtjänster, försäljning och uthyrning av maskiner och arbetsredskap samt konsulttjänster i järnvägsbranschen. Även närliggande tjänster tillhandahålls för att kunna erbjuda paketlösningar. Kundens önskemål och behov är alltid högprioriterat. Detta förutsätter en kunnig, motiverad och engagerad personal som kontinuerligt kompetensutvecklas i takt med förändringar i omvärlden och kundernas krav.

För att upprätthålla en god kvalité skall VÄTE:
– Lyssna på marknadens och kundernas önskemål och göra vårt yttersta för att leva upp till dem.
– Prioritera hög tillgänglighet och leveranssäkerhet.
– Kontinuerligt vidareutveckla oss både materiellt och personligt.
– Samarbeta med välrenommerade och pålitliga leverantörer, samarbetspartners.
– Alltid uppträda seriöst och på ett vänligt sätt mot våra kunder.
– Sträva efter att alltid ligga steget före vad avser nya trender på marknaden.
– Leva upp till kraven i lagar, förordningar och andra intressentkrav.
– Alltid arbeta efter ledstjärnan ständig förbättring och kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Miljöpolicy

Miljön är en av våra mest värdefulla tillgångar och VÄTE verkar i en bransch där miljöfrågorna alltmer sätts i fokus. Vi satsar på att ständigt utveckla och förbättra vårt miljöarbete. Miljöarbetet angår alla och bygger på ett samarbete mellan personal, kunder och leverantörer. Hänsyn till miljön är en naturlig del av vår affärsinriktning och har därför integrerats i vår verksamhet, liksom arbetet med ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar.

Därför skall VÄTE:
– Aktivt arbeta för att minska den miljöpåverkan som direkt följer av vår dagliga produktion.
– Kontinuerligt följa upp den utveckling som sker inom miljöarbetet för att utnyttja ny kunskap inom området och låta den komma våra kunder till del. 
– Samarbeta och ställa krav på våra leverantörer för klar information och dokumentation om material och varor som inhandlas.
– Bevaka och ständigt följa tillämplig miljölagstiftning och andra intressentkrav.

Arbetsmiljöpolicy

VÄTE strävar efter att uppnå visionen om ”det goda arbetet”, där ledning och personal tillsammans skapar en arbetsmiljö som inte enbart täcker lagens krav om en säker arbetsplats som undanröjer risk för skador och ohälsa, utan även är en stimulerande och utvecklande arbetsplats, där den anställde ska trivas och kunna utvecklas i en takt som passar var och en. Denna policy avser såväl egen som inhyrd personal. Vår filosofi är att nöjda och positiva medarbetare skapar nöjda och poistiva kunder.

Därför strävar VÄTE efter att:
– Minimera risker för hot och andra farofyllda situationer.
– Satsa på personlig utveckling och kompetenshöjning.
– Stimulera höjning av arbetslivskvaliteten.
– Satsa på bra teknisk utrustning och hjälpmedel.
– Utveckla vårt integrerade verksamhetssystem.
– Leva efter arbetsmiljölagar och myndighetskrav.
– Stimulera förebyggande åtgärder i arbetsmiljöarbetet.
– Förhindra kränkande särbehandling

Jämställdhetspolicy

VÄTE arbetar aktivt för att ingen skillnad skall göras på olika individer.
Oberoende av kön, hudfärg, etnisk bakgrund eller sexuell läggning gäller nedanstående:

– Möjligheter till utbildning, utveckling och utsikter till befordran skall vara lika.
– Löneskillnader skall inte finnas.
– Urvalsgrund vid rekrytering skall vara lika.
– Ingen skall förhindras att utnyttja sin rätt till föräldraledighet.
– Ingen form av trakasserier får finnas.

Se även Hållbarhetspolicy (öppnas i nytt fönster).